danesh

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس پروژه اخذ نموده اند

 ACCOUNT اينترنت مربوط به دانشجویان فوق در نیمسال دوم 98-97 براي دانشجويانی كه انتخاب واحد كرده و تاييد نهايى را انجام داده اند ،به شرح ذيل فعال گرديد: 

P كد كاربري + حرف : username

password : رمز اينترنتي (حروف كوچك)

مثال :

كدكاربري دانشجويي : 255442

username اينترنت : p255442