iaum

insta bale

danesh

تمديد انتخاب واحد در روزهای ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه برای کلیه ورودیها

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند: انتخاب واحد در روزهای ۱۳ و ۱۴ بهمن  ماه برای کلیه ورودیها به استثناء ورودی بهمن ۹۸" تمديد شد.انتخاب واحد دانشجویان ورودی بهمن ۹۸ روزهای ۱۶ و ۱۷ بهمن و شروع کلاس های ایشان ۱۹ بهمن خواهد بود.