چارت رشته هاي دانشكده حقوق

كارشناسي حقوق

كارشناسي ارشد حقوق

دكتري حقوق 

كارشناسي علوم سياسي

كارشناسي ارشد علوم سياسي

دكتري علوم سياسي

 كارداني زبان انگليسي

كارشناسي زبان انگليسي

 كارشناسي ارشد زبان انگليسي

كارشناسي  زبان فرانسه

كارشناسي ارشد زبان فرانسه