iaum

insta sorosh

danesh

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس پروژه اخذ نموده اند

 ACCOUNT اينترنت مربوط به دانشجویان  نیمسال اول 99-98  كه انتخاب واحد كرده و تاييد نهايى را انجام داده اند ،به شرح ذيل فعال گرديد: 

ادامه مطلب

قابل توجه كليه دانشجويان محترم

بدين وسيله به اطلاع مي رساند براي آخرين بار حذف واضافه در روز

چهارشنبه مورخ 17-7-98  تمديد گرديد. لذا دانشجوياني كه تاكنـون حـذف واضـافــه را انجام نداده اند مي توانند درتاريخ فوق اقدام نمايند و از دانشجوياني كه حذف واضافه داشته اند ، تقاضا مي شود از درخواست ابطال انتخاب واحد و يا حذف واضافه اوليه جداً خودداري نمايند .

قابل توجه دانشجويان كارشناسى پيوسته و كارشناسى ناپيوسته

براى دانشجويان كارشناسى پيوسته كه حداقل 70 واحد و براى دانشجويان كارشناسى ناپيوسته كه حداقل 40 واحد گذرانده اند حساب كاربرى اينترنت براى نیمسال اول  99-98 به صورت رايگان و بشرح ذيل ايجاد گرديد.

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

ACCOUNT اينترنت مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در  نیمسال اول  98-99 براي دانشجويانی كه انتخاب واحد كرده و تاييد نهايى را انجام داده اند ،به شرح ذيل فعال گرديد:

ادامه مطلب