کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون

كد رشته

111- واحد مشهد

جنيست

20312

آموزش زبان انگليسي

زن ومرد

20422

آموزش ديني و عربي

زن ومرد

20627

آموزش و پرورش ابتدايي

زن ومرد

21301

حسابداري

زن ومرد

21413

تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي

زن ومرد

30111

آموزش رياضي

زن ومرد

30537

آموزش علوم تجربي

زن ومرد

30801

آمار

زن ومرد

41013

مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

زن ومرد

41414

مهندسي فناوري مكانيك-  تاسيسات حرارتي و برودتي

زن ومرد

41418

مهندسي فناوري متالورژي- ذوب فلزات

زن ومرد

41421

مهندسي تكنولوژي برق- قدرت

زن ومرد

41430

مهندسي فناوري مكانيك خودرو

زن ومرد

41439

مهندسي فناوري ساخت و توليد- قالبسازي

زن ومرد

50301

مهندسي آبياري

زن ومرد

50305

مهندسي توليدات گياهي

زن ومرد

50307

مهندسي توليدات دامي

زن ومرد

60206

معماري

زن ومرد

70402

مهندسي اجرايي عمران

زن ومرد

41432 مهندسي فناوری جوش
زن ومرد
21492 کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی زن ومرد
50679 تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر زن ومرد