iaum

insta bale

 • صفحه اصلى
 • ستاد کنترل ومبارزه با کروناویروس
 • گزارش فعاليتهای ستاد دانشگاه آزاداسلامی

کرونا ویروس

اهم فعالیتهای ستاد پیشگیری و کنترل کرونا در استان خراسان رضوی - 3 لغایت 9 اسفند 1398

جلسه کمیته بحران دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان رضوی با حضور ریاست استان جناب آقای دکتر طاهری لاری ، دکتر سنجر موسوی معاون علوم پزشکی استان، طوفانی رئیس حراست و سایر مسئولین حوزه علوم پزشکی در محل اتاق ریاست ساختمان منطقه در تاریخ 89/21/3 برگزار گردید. اهم مصوبات این جلسه عبارت بودند از :

 • تشکیل ستاد پیشگیری و کنترل کرونا استان خراسان رضوی مسئولیت آقای دکتر سنجر موسوی
 • تعیین سرکار خانم سوئدی رئیس دانشکده پیراپزشکی به عنوان دبیر ستاد
 • پیش بینی کمیته های روابط عمومی، آموزش، اجرایی و فنی
 • برنامه ریزی آموزشی برای کارکنان و دانشجویان
 • براورد امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای برنامه های پیشگیری
 • توقف فعالیتهای استاژرها در درمانگاههای بیمارستانها
 • مصوب گردید اطالع رسانی و فعالیتهای پیشگیری و دستور العملها صرفا از طریق این ستاد باشد
 • تهیه پوسترهای منتخب توسط ستاد و چاپ آنها به تعداد مورد نیاز توسط روابط عمومی مورد تائید قرار گرفت.

در تاریخ 5/12/98 دومین جلسه مشترک هیئت رئیسه دانشگاه و ستاد پیشگیری و کنترل کرونا در محل اتاق جلسات سازمان مرکزی تشکیل گردید  ضمن معرفی مسئولین کمیته ها فعالیتهای اجرایی به شرح ذیل به تصویب رسید :

 • تشکیل کمیته روابط عمومی با مسئولیت آقای خالقی
 • تشکیل کمیته فنی با مسئولیت آقای دکتر عابد حسینی و همکاری مهندس عیاری که مسئولیت تهیه مواد ضد عفونی وتجهیزات مورد نیاز توزیع آن در سطح دانشگاه را عهده دار می شوند
 • کمیته اجرایی با مسئولیت آقای دکتررستگار مقدم مسئول پدافند غیر عامل دانشگاه
 • کمیته آموزش با مسئولیت خانم دکترفرج پور مدیر کل توسعه آموزش و پژوهش علوم پزشکی

اهم فعالیتها تدوین شده برای کمیته ها به شرح زیر ابالغ گردید :

 1. تامین بهداشت کالسها ، کارگاهها راه پله ها، سرویسها ، وسایل نقلیه دانشگاه ، حفاظ پله های دانشکده ها ،آسانسورها و اماکن عمومی
 2. برپایی دوره های آموزشی برای کارکنان سلف سرویسها وتریا ها
 3. پیش بینی مکانی در پردیس دانشگاه برای افراد مشکو ك و تب دار تازمان رسیدن اورژانس (قرنطینه موقت)
 4. حذف بوروکراسی اداری در عملیات اجرایی
 5. پیش بینی یك تیم حمایت روانی برای ایجاد محتواهای آرامبخش جهت خانواده ها و دانشجویان
 6. مقرر شد از طرف ریاست واحد نامه هایی به استانداری و دانشگاه علوم پزشکی جهت حمایتهای الزم در مورد مواد مصرفی و تجهیزاتی بعمل آید
 7. تمهیدات الزم مرکز فناوری و کمیته آموزش جهت برگزاری کالسهای آنالین برای پرسنل ، اعضای هیئت علمی و دانشجویان
 8. تا پایان هفته جاری ساعات کاری 13 می باشد.
 9. حضور مدیران گروههای آموزشی با توجه به حذف و اضافه در اختیارات معاونت آموزشی قرار گرفت.
 10. علیرغم کاهش ساعات کاری اعضای کارکنان اعضای ستاد و قسمتهای نقلیه ، امور عمومی، تدارکات و هر آن کس که ستاد به خدمات آنها نیاز داشته باشد در ساعات اداری و حتی اضافه کار مشغول به خدمت باشند
 11. مقرر شد محلهای نصب هندراب در هر دانشکده مشخص و دستورالعمل نحوه استفاده توسط روابط عمومی تهیه و نصب گردد
 12. آقای مهندس متقی به عنوان مسئول تاسیسات عضو کمیته اجرایی گردید تا نیروهای الزم برای نصب هندراپ در اختیار ایشان قرار گیرد.

سومین جلسه ستاد درتاریخ 5/12/98ساعت 13 همان روز نیز جلسه ی کمیته اجرایی تشكیل ، مصوبات و دستورالعملهای زیر ابلاغ گردید

 • کمیته آموزش به مسئولیت خانم دکتر فرج پور و همکاری خانم دکتر مصطفویان و خانم سوئدی تشکیل و اقدام به برنامه ریزی در زمینه آموزش روشهای پیشگیری و انتقال ویروس کورنا نمودند و مقرر شد آموزشهای کرونا در قالب آموزشهای حضوری ، آنلاين و پوستر و پمفلت برای رده های مختلف کارکنان و خانواده های آنان برنامه ریزی و تاریخ اجرای آنها اعلام گرید
 • در ادامه جلسه با توجه به بررسیهای صورت گرفته در محیط دانشگاه و پردیس و دانشکده های واحد مشهد توسط مسئولین کمیته ها مقرر شد اقالم زیر خریداری گردد: هندراپ400عدد ، سم پاش ،وسایل مورد نیاز، آماده سازی اتاق قرنطینه ، لباس حفاظت فردی ، تهیه الکل 96%  100لیتر، آب مقطر 1000 لیتر ،گلیسیرین 80 لیتر و اسانس آلوورا ، بشکه 500 لیتری 2 عدد ، گالن 10 لیتری 80 عدد،ماسك ، آب اکسیژنه، وایتکس ، ساید سپت 20 لیتر که مطابق پروتکل کشوری تهیه و ضمن ضد عفونی اماکن دانشگاه تا پایان هفته ، دسترسی همکاران به مواد ضدعفونی نیز فراهم گردد.

چهارمین جلسه مشترک هیئت رئیسه دانشگاه و ستاد پیشگیری و کنترل کرونا در تاریخ 91/81/7 در محل سازمان مرکزی تشکیل گردید. موارد ذیل توسط ریاست استان و رئیس ستاد به کمیته ها ابلاغ گردید:

 • پیشنهاد تشکیل کمیته نظارت و بازرسی برای نظارت بر برنامه های آموزشی ، مصرف وتوزیع مواد ضدعفونی و بررسی اثربخشی آموزشها در تغییر رفتار کارکنان
 • پیشنهاد تشکیل کمیته روانشناسی و مشاوره در جهت کاهش التهاب کارکنان ، دانشجویان و والدین آنها
 • پیشنهاد تشکیل برای کمیته دانشجویی برای همکاری دانشجویان در طرح های ستاد

در ادامه مسئولین کمیته های منتخب گزارشی از فعالیتهای انجام شده و پیشنهادات به شرح ذیل ارائه نمودند:

کمیته آموزش توسط خانم دکتر فرج پور: آغاز کلاسهای آموزشی برای پرسنل رده های مختلف دانشگاه که از شب گذشته با برنامه آنلاين برگزار گردید و تا روز بعد دو كلاس دیگر نیز برگزار می گردد. همچنین 8 دوره كلاس آموزشی برای همکاران در مکانهای با فضای وسیع به تعداد حداکثر 30-25 نفر برنامه ریزی گردیده که برخی در حال اجرا می باشد

کمیته فنی مسئول آقای دکترعابد حسینی : گزارش استقرار دستگاه غربالگری حرارتی در فرودگاه بین المللی مشهد از حدود 2 هفته قبل و نیز خرید مواد اولیه و در دسترس قرار دادن آنها برای آزمایشگاهها معین جهت تهیه ترکیبهای مورد نیاز، بررسی ضد عفونی دستها و اماکن عمومی دانشگاه و آماده سازی سمپاش برای ضد عفونی اماکن و نصب هندراپها در اماکن مختلف دانشگاه و تعیین اثر بخشی مواد ضد عفونی با همکاری آزمایشگاههای بیمارستان آریا و 22 بهمن بر اساس کشتهای بعمل آمده. پیشنهاد جمع آوری آبخوریها در هر دانشکده ضد عفونی هوا با استفاده ازمواد ضد عفونی کننده درهواساز سیستم گرمایشی در صورت محدودیت اجرایی. پیشنهاد نظارت بر عملکرد نیروهای خدماتی وتوزیع غذا و تهیه تنظیم دستورالعملهای پیشگیری برای عابر بانکها آسانسورها و سطلهای زباله

 کمیته اجرایی آقای دکتر رستگار مقدم : پیگیری خرید تعداد 400 عدد هندراب و اقدام به نصب انها تا شنبه در سطح دانشگاه . استقرار مخزن 500 لیتری برای آماده سازی مواد ضد عفونی در یکی از کارگاههای پردیس دانشگاه. براساس برآوردها روزانه حدود 100 لیتر قابلیت تولید مواد ضد عفونی وجود دارد،معذالك دو طرح پژوهشی نیز در این خصوص توسط معاونت پژوهشی پیشنهاد گردیده است

 پنجمین جلسه ستاد پیشگیری و کنترل کرونا در مورخ 7/12/98 در محل سازمان مرکزی تشكیل و موارد زیر تصویب و ابلاغ گردید

 • مقرر شد ستاد و کمیته ها با نماینده معاونت سما خانم صادق زاده جهت پیاده سازی همزمان برنامه ها در مدارس و آموزشگاههای سما همکاری الزم داشته باشند
 • تشكیل کمیته نظارت و ارزشیابی به مسئولیت آقای بهنه ، که وظیفه آن بررسی و گزراش اقدامات صورت گرفته و اثر بخشی فعالیتها ی اجرایی و مشخص کردن نواقص و گزارش به ستاد می باشد
 • تشكیل کمیته روانشناسی و مشاوره به مسئولیت خانم دکتر جوانبخت روانپزشك
 • مقرر شد زیر کمیته های دانشجویی و دانش آموزی برای مشارکت با کمیته های ستاد و با همکاری خانم صادق زاده و حاج آقای عباس پور در امر اجرای مصوبات و ارزیابی فعالیتهای انجام شده مشارکت داشته باشند
 • ستاد مصوب نمود کافی نت های دانشگاه ، اماکن ورزشی، استخر مرکز رفاهی تا اطلاع ثانوی تعطیل شوند و تریا ها فرایند تهیه غذا و پخت نداشته باشند. همچنین قندانها در قسمتهای مختلف دانشگاه جمع آوری گردد. برای چای نیز از لیوان های شخصی استفاده گردد. در صورت باز شدن دانشگاهها در روز شنبه صرفا در سلف سرویسها ی دانشگاه طبخ و توزیع غذا با نظارت مستقیم مسئول بهداشت انجام و قاشق و چنگال یکبار مصرف صرفا توسط فرد مشخص تحویل دانشجو گردد ونیز دست خشکن ها ی برقی نیز قطع گرند
 • مقرر شد در خصوص تعویض شیراالت دستشوئیها و روشوییها بررسی الزم برای تبدیل تعدادی از آنها به اهرمی یا چشمی صورت پذیرد
 • در صورت باز شدن دانشگاه در روز شنبه آزمایشگاهها با یك هفته تاخیر آغاز شود تا آموزش دستورات ایمنی به کارشناسان و اساتید آزمایشگاه کامل گردد
 • مقرر شد در صورت بازگشایی دانشگاه در روزشنبه برای كلاسهاي بالاي 30 تفر با همکاری مرکز فناوری، معاونت آموزشی برنامه ریزی لازم برای برگزاری كلاسها بصورت آنالین پیش بینی گردد
 • در صورت بازگشایی كلاسها در روز شنبه بررسی برگزاری کالسهای بالینی گروه پزشکی از سازمان مرکزی و استانداری استعلام گردد
 • تبدیل سطلهای فضاهای عمومی دانشکده ها به نوع پدالی

برنامه های آموزشی اجرا شده از ابتدای تشكیل ستاد 3/12/98 بر اساس مصوبات ستاد پیشگیری و کنترل کرونا

رديف

نام دوره آموزشي

تاريخ برگزاري

مخاطبين

مدرسين

1

آشنايي با بيماري، روشهاي پيشگيري و انتقال در آشپزخانه و تريا

5/12/98

ساعت 14-12

پرسنل آشپزخانه، سلف سرويس و تريا

آقاي مهندس عياري

2

آشنايي با بيماري، روشهاي انتقال وپيشگيري در محيط هاي عمومي

6/12/98

ساعت 13-11

مديران امور عمومي

آقاي مهندس عياري

3

آشنايي با روشهاي ضدعفوني سطوح و محيط ها

8/12/98

ساعت 10-8

مديران امور عمومي

آقاي مهندس عياري

4

آشنايي با بيماري، روشهاي انتقال و ضدعفوني و پيشگيري در محيط هاي عمومي

7/12/98

ساعت 13-11

خدمات عمومي و نقليه

آقاي مهندس عياري

5

آشنايي با بيماري، روشهاي انتقال و ضدعفوني و پيشگيري در محيط هاي عمومي

8/12/98

ساعت 13-11

خدمات عمومي و نقليه

آقاي مهندس عياري

6

آشنايي با بيماري، روشهاي انتقال وپيشگيري و شناسايي و مواجهه با كيس هاي مشكوك

7/12/98

ساعت 10-8

حفاظت فيزيكي و مسئولين خوابگاه ها

خانم صغري مومن

7

آشنايي با بيماري، روشهاي انتقال وپيشگيري و شناسايي و مواجهه با كيس هاي مشكوك

8/12/98

ساعت 10-8

حفاظت فيزيكي و مسئولين خوابگاه ها

آقاس دكتر ناصر گمنامي

8

آشنايي با بيماري، روشهاي انتقال وپيشگيري و احتياطات محيط كار

7/12/98

ساعت 10-8

پرسنل اداري

دانشكده مهندسي

آقاس دكتر حسين مختاري

9

آشنايي با بيماري، روشهاي انتقال وپيشگيري و احتياطات محيط كار

7/12/98

ساعت 10-8

پرسنل اداري

دانشكده معماري

آقاي دكتر حسن يزدانفر

10

آشنايي با بيماري، روشهاي انتقال وپيشگيري و احتياطات محيط كار

7/12/98

ساعت 10-8

پرسنل اداري

دانشكده پزشكي

آقاي دكتر مجتبي مشكات

11

آشنايي با بيماري، روشهاي انتقال وپيشگيري و احتياطات محيط كار

7/12/98

ساعت 12-10

پرسنل اداري

دانشكده حقوق

آقاي دكتر حسن يزدانفر

12

آشنايي با بيماري، روشهاي انتقال وپيشگيري و احتياطات محيط كار

7/12/98

ساعت 12-10

پرسنل اداري

دانشكده علوم انساني

خانم صغري مومن

13

آشنايي با بيماري، روشهاي انتقال وپيشگيري و احتياطات محيط كار

7/12/98

ساعت 10-8

پرسنل اداري سازمان مركزي و مركز رفاهي و مدارس سما

خانم دكتر زهرا مصطفويان

14

آشنايي با بيماري، روشهاي انتقال وپيشگيري و احتياطات محيط كار

7/12/98

ساعت 12-10

پرسنل اداري

دانشكده پيراپزشكي

خانم زهرا سوئدي

15

آشنايي با بيماري، روشهاي انتقال وپيشگيري و احتياطات محيط كار

10/12/98

ساعت 10-8

پرسنل اداري

دانشكده علوم پايه

آقاي دكتر ناصر گمنامي

برگزاري سه دوره آموزشي آنلاين بيماري كرونا براي اساتيد، دانشجويان و خانواده آن ها با بيش از 150 شركت كننده

رديف

عنوان دوره

تاريخ

مدرس

لينك دوره

مخاطبين

1

مراقبت ها و پيشگيري از كرونا

6/1/98

ساعت 20

دكتر زهرا مصطفويان

http://adobe.masdiau.ac.ir/corona/

اساتيد و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي

2

مراقبت ها و پيشگيري از كرونا

7/12/98

ساعت 12

دكتر زهرا مصطفويان

http://adobe.masdiau.ac.ir/corona/

كليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي

3

مراقبت ها و پيشگيري از كرونا

8/12/98

ساعت 20

آقاي سيد علي هوشيار

http://adobe.masdiau.ac.ir/corona/

كليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي

4

آموزش همگاني آنلاين مقابله با كرونا ويروس

شبانه روزي

سازمان نظام پزشكي

http://corona.irimc.org/

آموزش عمومي

 • پیام های آموزشی: درکانال ها و گروه های رسانه های مجازی در تلگرام، واتساپ، بله، سایت دانشگاه و ......
 • نصب بنر، بیلبورد و پوسترهای آموزشی: در مورد، توصیه های پیشگیری، روش شستن دست ، توصیه های تغذیه ای، عالیم و نشانه ها، راه های انتقال بیماری و .......
 • تهیه مواد ضد عفونی کننده و تائید اثر بخشی آنها توسط آزمایشگاه بیمارستان 22 بهمن پس از کشت در دو نوبت
 • ایجاد دو اکیپ جانمایی و نصب هندرابها و پوستر های ضد عفونی دستها در دانشکده ها ، خوابگاهها، مسجد دانشگاه ، معاونت فرهنگی، سالن فرهنگی ، حوزه ریاست، امور مالی ، امور آموزشی، امور بین الملل، آموزشکده سما و علوم پایه الهیه و سایر قسمتها
 • ضد عفونی کردن پردیس دانشگاه شامل امور دانشجویی، سازمان مرکزی، امور مالی ، امور آموزشی ، امور بین الملل ، کالسها و غیره در روزهای پنج شنبه و جمعه بصورت وسیع.