ارتباط با ما

آدرس دانشكده علوم پايه ( راهنمايى): مشهد - خيابان راهنمايى- بين راهنمايى 24 و 26

وب سايت دانشكده علوم پايه: http://sci.mshdiau.ac.ir

تلفن هاى دانشكده علوم پايه ( ساختمان راهنمائى )

oloom tel

  آدرس دانشكده علوم پايه ( الهيه): مشهد - بلوار ميثاق -  نبش محمديه 23

تلفن هاى دانشكده علوم پايه ( ساختمان الهيه)

TEl elahe