درباره معاونت آموزشی

مهمترين فعاليتهاى دانشگاه با در نظر گرفتن اهداف آموزشی دانشگاه در معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلي صورت می پذيرد .
اين معاونت شامل ادارات زير مى باشد :
· اداره كل امور آموزشى و تحصيلات تكميلي شامل :
.اداره تحصيلات تكمليلي 
· اداره پذيرش وثبت نام
.اداره برنامه ريزي وامتحانات 

· معاون آموزشى و تحصيلات تكميلي  : آقاى دكتر رضا بهاري كاشاني
· مدير كل امور آموزشى و تحصيلات تكميلي :آقاى دكتر سيد محسن نبوي كلات
 
روساى اداره كل اموز آموزشي و تحصيلات تكميلي به شرح زير مى باشند :
· مدير برنامه ريزي آموزشي  : آقاى محمدباقر نوائي راهبر .
· رئيس اداره برنامه ريزي و امتحانات : آقاى سيدراشد اسدي واناني.
· رئيس اداره پذيرش و ثبت نام : آقاى علي ابهري