iaum

insta bale

  بر اساس تعریف های سازمان جهانی جهانگردی (UN-WTO) یکی از اهدافی که می تواند گردشگر را برانگیزد تا عزم سفر کند، مسافرت برای کسب سلامتی است. چیزی که از آن به گردشگری سلامت تعبیر می کنند .

  در حقیقت گردشگری سلامت، نوعی از گردشگری است که به منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیشتر از 24 ساعت و کمتر از یک سال صورت می گیرد. به این ترتیب یک توریست سلامت با مسافرت از محل دائم زندگی خود می تواند از خدمات درمانی مقصد استفاده کند تا سلامت جسمی و روحی اش را به دست بیاورد. نوعی از گردشگری که این روزها خوشبختانه در ایران رواج پیدا کرده و توریست های زیادی را از کشورهای منطقه برای بهره مندی از خدمات پزشکی و درمانی ایران به کشورمان می کشاند . البته بد نیست بدانید که توریسم سلامت در ایران تاریخچه بسیار کوتاهی دارد. در حقیقت در سال 82 برای اولین بار توریسم درمانی در گردشگری ایران از سوی وزارت بهداشت مورد توجه قرار گرفت؛بيمارستان هاي تابعه دانشگاه آزاداسلامي مشهد سعي دارند با  اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت با کیفیت رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ و در ﺳﺮیع ترین زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﺴووﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪ ای در ﻣﺮاﮐﺰ، ارايه خدمات درماني و سلامت توسط متخصصان و پزشکان حرفه ای  نقشي ماندگار در اذهان ايفا نمايد. 

گردشگری سلامت (IPD)) از سال 2013 تاسیس گردیده و این واحد به منزله  پیشخوان  ارتباط بیمارستان با بیماران خارجی از اولین تماس تا دریافت  درمان و مراجعت به وطن و دریافت مراقبت هاي لازم میباشد ، از طریق دپارتمان بیماران بین المللخدمات ذیل طراحی و اجرا میگردد:

.1 پاسخگویی به بیماران اعم از ارتباط تلفنی، ایمیلی یا برقراري کنفرانس با پزشک معالج

  1. 2. هماهنگیباپزشک معالج و واحدهاي بیمارستان اعم از درمانگاه، پاراکلینیک، اتاق عمل،بخش بستري،ترخیص و امور مالی جهت تسهیل فرآیند تشخیص و درمان و ارتباط با ارجاع کنندهبیمار.
  2. 3. انجامبرآوردهزینه تقریبی درمان و اعلام آن به بیمار پیش از سفر
  3. 3. انجامبرآوردهزینه تقریبی درمان و اعلام آن به بیمار پیش از سفر
  4. 4. ارتباطباارجاع دهنده بیمار و تعامل بر اساس قرارداد معتبر
  5. 5. هماهنگیبابخش هاي پشتیبانی خارج از بیمارستان جهت خدمات مورد نیاز بیمار و همراهان وي اعم از استقبال و بدرقه

فرودگاهی، هتل، مترجم وسایر نیازهاي رفاهی و گردشگري.

.6خدمات خارج از نوبت: ارائه خدمات در خارج از نوبت بندي معمول جهت ارائه سریعتر و با کیفیتتر خدمات به بیماران پذیرش شده

 

آشنايي بيشتر باخدمات گردشگري سلامت در بيمارستان آريا

http://aria-hospital.com/

آشنايي بيشتر باخدمات گردشگري سلامت در بيمارستان 22 بهمن

http://22bahman.mshdiau.ac.ir/index.php/fa/