iaum

insta bale

تاريخچه كميته اخلاق

باتوجه به پیشرفت‌های روزافزون علوم پزشکی و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش‌های علوم پزشکی، تاکید بر رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در پژوهش‌ها، اجرای طرح‌های تحقیقاتی مختلف از جمله پژوهش بر روی انسان‌ها و جمع آوری و نگهداری اطلاعات، باعث افزایش نگرانی از سوء استفاده و زیان رسانیدن به انسان‌ها و عدم رعایت موازین اخلاقی در طراحی و اجرای طرح‌ها و بهره‌گیری نامشروع از این اطلاعات گشته است. لذا به منظور پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی در بیانیه های ۱۹۴۷ نورنبرگ و ۱۹۷۵ هلسینکی و ۱۹۷۸ بلمونت اصول، ‌قواعد و موازینی در این زمینه وضع و به کشورها توصیه گردید که این کدهای اخلاقی را درپژوهش‌های علوم زیستی به مورد اجرا گذارند. این موضوع در هجدهمین گردهمایی EM/ACHR سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۹۵ (در ریاض عربستان) نیز مطرح و مقرر گردید که کمیته‌های ملی اخلاق در پژوهش‌های علوم زیستی در تمامی کشورهای منطقه، آیین نامه‌ی کشوری اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی را تصویب و به مورد اجرا گذارند.

تاریخچه‌ی کمیته‌ی منطقه‌ای

  آئین نامه کمیته‌های اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی درسال 1378 و با بهره‌گیری از بیانیه‌ها و دستورالعمل‌های بین المللی و تطبیق آن با شرع مقدس اسلام، تهیه و به تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی ارسال گردید. سپس با گذشت بیش از 5 سال از ابلاغ این آئین‌نامه و در جهت بهبود کارایی و تعمیم نظارت‌های اخلاقی بر پژوهش‌های انسانی در مراکز تحقیقات پزشکی که دارای ردیف مستقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستند، آئین نامه‌ی کمیته‌های منطقه‌ای اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی مجددا بازنگری شده و در تاریخ 29/10/83 جهت اجرا به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ابلاغ گردید. هم اکنون کمیته‌های منطقه ای اخلاق در تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و در برخی مراکز و موسسات تحقیقاتی، تشکیل شده و بر اساس آئین نامه و هماهنگ با کمیته کشوری اخلاق فعالیت دارند.

معرفي اعضا كميته اخلاق در پژوهش هاي زيست پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

1212

 

      

                                لينك كميته اخلاق در پژوهش هاي زيست پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

http://med.mshdiau.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=354&Itemid=499&lang=fa