iaum

insta bale

  • استانداردهای کالبدی برنامه آموزشی دوره دکتری پزشکی عمومی
  • استانداردهای پایه دوره آموزش پزشکی عمومی
  • ارتقاء مرتبه اعضاء هیئت علمی
  • شرح وظایف مراکز توسعه آموزش پزشکی
  • رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان
  • آیین نامه آموزشی دوره دکتری پزشکی
  • ظوابط آموزش بالینی